Všetko na jednom mieste – seriózne, diskrétne, odborne

Poskytovanie služieb pre podnikateľské a nepodnikateľské subjekty

Partizánska 45 (Bocian komplex) Bardejov

+421 904 124 655

Spoznajte naše služby

Podnikateľské poradenstvo

 • odborné poradenstvo
 • informácia ohľadom predmetov podnikania
 • vypracovanie dokumentov k založeniu nových (spoločenská zmluva, zakladateľská listina, vzorový podpis, vyhlásenie správcu vkladu a iné) a zmene existujúcich spoločností (napr. zmena sídla, prevody obchodných podielov, zmena konateľov, spoločníkov, atď)
 • vypracovanie návrhu na zápis s.r.o. do obchodného registra – návrh podávaný elektronickou formou (úspora z poplatku za zápis spoločnosti je 50%)
 • zabezpečíme likvidáciu vašej spoločnosti (prípravu všetkých potrebných podkladov) a v prípade jej predĺženia aj návrh na vyhlásenie konkurzu

Zabezpečíme efektívne vymáhanie Vašich pohľadávok.

Pri vymáhaní pohľadávok Vám zabezpečíme (v prípade potreby aj v spolupráci s advokátskou kanceláriou):

 • vypracovanie potrebnej dokumentácie
 • posúdenie reálnej vymožiteľnosti pohľadávky
 • spísanie mimosúdnej výzvy na zaplatenie pohľadávky
 • rokovanie s dlžníkom vo veci úhrady pohľadávky, prípadne jej dodatočného zabezpečenia, resp. postupného splácania
 • spísanie návrhu na súd o zaplatenie pohľadávky /návrh na vydanie platobného rozkazu/
 • v prípade potreby Vás poučíme o možnosti právneho zastúpenia v konaní pred súdmi pri vymáhaní pohľadávky
 • v prípade, ak je pohľadávka priznaná súdom (právoplatne), poučíme Vás o možnosti právneho zastúpenia v exekučnom konaní, resp. zabezpečíme prípravu návrhu na vykonanie exekúcie

Čo je pre Vás zaujímavé?

 • odmena pre nás bude stanovená na základe dohody percentom z reálne vymoženej čiastky
 • pri všetkých potrebných krokoch spolupracujeme s odborným konzultantom a v prípade potreby s advokátskou alebo účtovníckou kanceláriou
 • pri vymáhaní pohľadávok všetky pohľadávky zostávajú vo Vašom vlastníctve, pričom nedochádza k jej postupovaniu na našu spoločnosť
Cena, za ktorú môžeme v ojedinelých prípadoch odkúpiť Vašu pohľadávku závisí vždy od dohody a konkrétnych okolností.
 
V prípade záujmu nás kontaktujte ohľadom preverenia vašej pohľadávky a stanovenia ďalšieho postupu.
 • Podľa platnej legislatívy 1.7.2017 boli pre obchodné spoločnosti vrátane s.r.o. automaticky aktivované elektronické schránky, prostredníctvom ktorých už budú štátne orgány zasielať korešpondenciu firmám. Štatutárovi/konateľovi tak pribudla nová povinnosť a to pravidelne kontrolovať obsah dátovej schránky svojej firmy, či jej nebola doručená elektronická správa, resp. dokument od týchto orgánov.
 • Elektronická úradná správa do vlastných rúk vrátane všetkých jej elektronických príloh sa považuje za doručenú firme potvrdením elektronickej doručenky (prečítaním správy) alebo uplynutím 15-dňovej lehoty odo dňa nasledujúceho po dni jej prijatia do elektronickej schránky (a to aj vtedy, ak si ju firma neprečíta), podľa toho, ktorá skutočnosť z týchto dvoch nastane skôr. Ostatné elektronicé úradné správy, vrátane všetkých ich príloh, sa považujú za doručené v deň bezprostredne nasledujúci po dni ich prijatia do elektronickej schránky. Uplynutím lehoty môžu z nevybavenej došlej správy firme vznikať isté finančné a právne dôsledky.
 • Radi by sme Vám v súvislosti s vyššie uvedeným ponúkli “k službe registračného sídla” ďalšiu službu a to “správa elektronickej schránky“, ktorej obsahom je najmä pravidelná kontrola prijatých správ a ich následné preposielanie v čitateľnej forme na Vami určený e-mail. Takýmto spôsobom je možné znížiť administratívnu záťaž konateľa.

Príprava zmluvných podkladov a rôznych písomností a to napr.:

 • podľa dohody je možné pripraviť, resp. zabezpečiť rôzne zmluvné podklady napr. pri kúpe, predaji a prenájme nehnuteľností a iné
 • ďalej je možné podľa dohody spracovať, resp. zabezpečiť rôzne druhy podaní,listov, žiadostí podľa potrieb klienta. (Napr. v katastrálnom, správnom, daňovom konaní, v procese verejného obstarávania a iné.)
 • Registračné sídlo spoločnosti, resp. virtuálna kancelária, s možnosťou zabezpečenia administratívnej činnosti pre Vaše podnikanie je: “Reálne miesto na reálnej adrese”, v krásnom meste s bohatou históriou, ktoré je zapísané v zozname UNESCO.

   

  Ponúkame Vám registračné sídlo Vašej spoločnosti – “kanceláriu” v modernej polyfunkčnej budove v širšom centre v Bardejove na Partizánskej ulici č. 46. V budove a jej blízkosti sa nachádzajú rôzne kancelárie, Okresný súd Bardejov, banky a poisťovne, Daňový úrad Bardejov a ďalšie úrady, inštitúcie a taktiež reštaurácie a kaviarne. Na podnikanie Vám stačí registračné sídlo spoločnosti, a tak si nemusíte platiť drahé kancelárie, môžete podnikať aj bez nich.

   

  Môžeme Vám zabezpečiť kvalitný administratívny servis a spektrum služieb virtuálnej kancelárie pre Vaše podnikateľské aktivity na adrese:
  Partizánska č. 45, Bardejov – poskytovanie poštovej adresy – kontaktnej adresy 
  pozri sídlo

   

  • príjem, úschova a spracovanie pošty /vrátane emailov/
  • oznámenia o prijatej pošte e-mailom – zdarma
  • asistentské a sekretárske práce
  • a iné
  bardejov1 (141K)

   

  Služby virtuálnej kancelárie odporúčame najmä tým, ktorí:

  • začínajú s podnikaním a potrebujú minimalizovať prevádzkové náklady na kanceláriu a pracovnú silu
  • vykonávajú prácu doma a potrebujú reprezentatívne sídlo v širšom centre mesta
  • svoje podnikateľské aktivity rozšírili mimo Mesta Bardejov, resp. okresu a uskutočňujú pracovné stretnutia po celom území SR alebo EÚ
  • Podľa platnej legislatívy 1.7.2017 boli pre obchodné spoločnosti vrátane s.r.o. automaticky aktivované elektronické schránky, prostredníctvom ktorých už budú štátne orgány zasielať korešpondenciu firmám. Štatutárovi/konateľovi tak pribudla nová povinnosť a to pravidelne kontrolovať obsah dátovej schránky svojej firmy, či jej nebola doručená elektronická správa, resp. dokument od týchto orgánov.
  • Elektronická úradná správa do vlastných rúk vrátane všetkých jej elektronických príloh sa považuje za doručenú firme potvrdením elektronickej doručenky (prečítaním správy) alebo uplynutím 15-dňovej lehoty odo dňa nasledujúceho po dni jej prijatia do elektronickej schránky (a to aj vtedy, ak si ju firma neprečíta), podľa toho, ktorá skutočnosť z týchto dvoch nastane skôr. Ostatné elektronicé úradné správy, vrátane všetkých ich príloh, sa považujú za doručené v deň bezprostredne nasledujúci po dni ich prijatia do elektronickej schránky. Uplynutím lehoty môžu z nevybavenej došlej správy firme vznikať isté finančné a právne dôsledky.
  • Radi by sme Vám v súvislosti s vyššie uvedeným ponúkli “k službe registračného sídla” ďalšiu službu a to “správa elektronickej schránky“, ktorej obsahom je najmä pravidelná kontrola prijatých správ a ich následné preposielanie v čitateľnej forme na Vami určený e-mail. Takýmto spôsobom je možné znížiť administratívnu záťaž konateľa.

S účinnosťou od 01.11.2018 sú podľa zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri všetky právnické osoby (spoločnosti) založené pred týmto dátumom povinné zapísať do obchodného registra údaje o svojom konečnom užívateľovi výhod, a to v rozsahu: meno, priezvisko, rodné číslo, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu, štátna príslušnosť, druh a číslo dokladu totožnosti a údaje, ktoré zakladajú postavenie konečného užívateľa výhod, pričom tieto údaje budú evidované v neverejnej časti obchodného registra. Lehota na zápis vyprší 31.12.2019, pričom jedným z dôsledkom nesplnenia si tejto povinnosti je uloženie pokuty.

Zatiaľ čo doposiaľ musela právnická osoba identifikovať svojich konečných užívateľov výhod iba v niektorých prípadoch (napr. smerom k banke, alebo pri zápise do registra partnerov verejného sektora), v zmysle predmetnej novely všetky právnické osoby, ktoré nie sú subjektom verejnej správy a účelové združenia majetku bez právnej subjektivitypovinné identifikovať svojho konečného užívateľa výhod a v listinnej alebo v elektronickej podobe viesť a priebežne aktualizovať identifikačné údaje o konečnom užívateľovi výhod.

V prípade, že právnická osoba nepodá návrh na zápis konečného užívateľa výhod do obchodného registra do 31.12.2019 alebo ak údaje o konečnom užívateľovi výhod nebudú zodpovedať skutočnosti, registrový súd môže uložiť spoločnosti alebo osobe, ktorá je oprávnená konať v jej mene, pokutu až do výšky 3 310 EUR.
Sprostredkujeme Vám taktiež informácie a servis súvisiaci so zápisom do Registra partnerov verejného sektora (RPVS)

 • zastupovanie klienta pred úradmi
 • zabezpečenie konzultanta komunikujúceho v angličtine
 • iné

V spolupráci s našimi partnermi Vám ponúkame:

 • účtovnícke služby
 • predaj, servis a poradenstvo v oblasti výpočtovej techniky, návrh a realizácia sieťových riešení
 • oboznamovanie stálych klientov s aktuálnymi zmenami v legislatíve vo zvolenej oblasti
 • tvorba www stránok
 • odporúčime, sprostredkujeme, resp. zabezpečíme Vám poskytnutie právnych služieb prostredníctvom advokátskych kancelárií vo viacerých mestách na Slovensku
 • realitná činnosť
 • participácia na investičných a iných projektoch​

Kontakty

mobil: 0904 124 655
e-mail: info@inasporadenstvo.sk

Adresa

INAS, s.r.o.
Partizánska 45, 085 01 Bardejov
(Bocian Komplex, 1. poschodie)

Fakturačné údaje

IČO: 44480351
IČDPH: SK 2022717081
Zapísaná: Okr. súd Prešov vl. Sro 20903/P
IBAN: SK86 8330 0000 0027 0140 4410

V prípade záujmu o stretnutie, informácie alebo zodpovedanie otázok nás môžete kontaktovať:

Pošlite nám správu

Poskytujeme rôzne poradensko-konzultačné a administratívne služby

pre široké spektrum klientov

od občanov, živnostníkov až po stredne veľké spoločnosti, podnikajúce na našom trhu.

Individuálnym prístupom ku klientovi, na základe jeho požiadaviek a potrieb sa snažíme docieliť jeho spokojnosť. Spolupracujeme s poradcami s právnickým a ekonomickým vzdelaním a preto vieme klientovi poskytnúť komplexné poradenstvo na jednom mieste, čo je podľa nášho názoru veľkou výhodou v dnešnej dynamicky sa rozvíjajúcej spoločnosti. Klientom sa snažíme ponúknuť balík služieb, či už pri ich podnikateľskej alebo nepodnikateľskej činnosti.

Zabezpečujeme služby v súvislosti s vymáhaním pohľadávok a participujeme na rôznorodých developerských a investičných projektoch vrátane cezhraničnej spolupráce. Pre dosiahnutie maximálnej spokojnosti a pružnosti našej služby spolupracujeme s odborníkmi v právnej oblasti a v oblasti daňového poradenstva.

Veríme, že budeme mať príležitosť Vám predstaviť našu spoločnosť pri osobnom stretnutí a ponúknuť Vám naše služby a to aj dlhodobo.

Čo Vás vedie k tomu, aby ste s nami spolupracovali?

spoľahlivosť, odbornosť a zodpovednosť
skúsenosti z rôznych oblastní podnikania
pôsobenie najmä v regióne Východného Slovenska
individuálny a seriózny prístup ku klientovi
poskytnutie ďalších zaujímavých činností, ktoré prispejú ku spokojnosti klienta

Referencie

Naši zákazníci

Grand Vista Slovakia s.r.o.
PERUKO’S, s.r.o.
123ubytovanie, s.r.o.
TARTARIA, s.r.o.
BARDLI, s.r.o.
Syndicus, s.r.o.
SLOWEI, s.r.o.
… a mnoho iných