Všetko na jednom mieste – seriózne, diskrétne, odborne

Poskytovanie služieb pre podnikateľské a nepodnikateľské subjekty

Partizánska 45 (Bocian komplex) Bardejov

+421 904 124 655

Spoznajte naše služby

Podnikateľské poradenstvo

 • odborné poradenstvo
 • informácia ohľadom predmetov podnikania
 • vypracovanie dokumentov k založeniu nových (spoločenská zmluva, zakladateľská listina, vzorový podpis, vyhlásenie správcu vkladu a iné) a zmene existujúcich spoločností (napr. zmena sídla, prevody obchodných podielov, zmena konateľov, spoločníkov, atď)
 • vypracovanie návrhu na zápis s.r.o. do obchodného registra – návrh podávaný elektronickou formou (úspora z poplatku za zápis spoločnosti je 50%)
 • zabezpečíme likvidáciu vašej spoločnosti (prípravu všetkých potrebných podkladov) a v prípade jej predĺženia aj návrh na vyhlásenie konkurzu

Zabezpečíme efektívne vymáhanie Vašich pohľadávok.

Pri vymáhaní pohľadávok Vám zabezpečíme (v prípade potreby aj v spolupráci s advokátskou kanceláriou):

 • vypracovanie potrebnej dokumentácie
 • posúdenie reálnej vymožiteľnosti pohľadávky
 • spísanie mimosúdnej výzvy na zaplatenie pohľadávky
 • rokovanie s dlžníkom vo veci úhrady pohľadávky, prípadne jej dodatočného zabezpečenia, resp. postupného splácania
 • spísanie návrhu na súd o zaplatenie pohľadávky /návrh na vydanie platobného rozkazu/
 • v prípade potreby Vás poučíme o možnosti právneho zastúpenia v konaní pred súdmi pri vymáhaní pohľadávky
 • v prípade, ak je pohľadávka priznaná súdom (právoplatne), poučíme Vás o možnosti právneho zastúpenia v exekučnom konaní, resp. zabezpečíme prípravu návrhu na vykonanie exekúcie

Čo je pre Vás zaujímavé?

 • odmena pre nás bude stanovená na základe dohody percentom z reálne vymoženej čiastky
 • pri všetkých potrebných krokoch spolupracujeme s odborným konzultantom a v prípade potreby s advokátskou alebo účtovníckou kanceláriou
 • pri vymáhaní pohľadávok všetky pohľadávky zostávajú vo Vašom vlastníctve, pričom nedochádza k jej postupovaniu na našu spoločnosť
Cena, za ktorú môžeme v ojedinelých prípadoch odkúpiť Vašu pohľadávku závisí vždy od dohody a konkrétnych okolností.
 
V prípade záujmu nás kontaktujte ohľadom preverenia vašej pohľadávky a stanovenia ďalšieho postupu.
 • Podľa platnej legislatívy 1.7.2017 boli pre obchodné spoločnosti vrátane s.r.o. automaticky aktivované elektronické schránky, prostredníctvom ktorých už budú štátne orgány zasielať korešpondenciu firmám. Štatutárovi/konateľovi tak pribudla nová povinnosť a to pravidelne kontrolovať obsah dátovej schránky svojej firmy, či jej nebola doručená elektronická správa, resp. dokument od týchto orgánov.
 • Elektronická úradná správa do vlastných rúk vrátane všetkých jej elektronických príloh sa považuje za doručenú firme potvrdením elektronickej doručenky (prečítaním správy) alebo uplynutím 15-dňovej lehoty odo dňa nasledujúceho po dni jej prijatia do elektronickej schránky (a to aj vtedy, ak si ju firma neprečíta), podľa toho, ktorá skutočnosť z týchto dvoch nastane skôr. Ostatné elektronicé úradné správy, vrátane všetkých ich príloh, sa považujú za doručené v deň bezprostredne nasledujúci po dni ich prijatia do elektronickej schránky. Uplynutím lehoty môžu z nevybavenej došlej správy firme vznikať isté finančné a právne dôsledky.
 • Radi by sme Vám v súvislosti s vyššie uvedeným ponúkli “k službe registračného sídla” ďalšiu službu a to “správa elektronickej schránky“, ktorej obsahom je najmä pravidelná kontrola prijatých správ a ich následné preposielanie v čitateľnej forme na Vami určený e-mail. Takýmto spôsobom je možné znížiť administratívnu záťaž konateľa.

Príprava zmluvných podkladov a rôznych písomností a to napr.:

 • podľa dohody je možné pripraviť, resp. zabezpečiť rôzne zmluvné podklady napr. pri kúpe, predaji a prenájme nehnuteľností a iné
 • ďalej je možné podľa dohody spracovať, resp. zabezpečiť rôzne druhy podaní,listov, žiadostí podľa potrieb klienta. (Napr. v katastrálnom, správnom, daňovom konaní, v procese verejného obstarávania a iné.)
 • Registračné sídlo spoločnosti, resp. virtuálna kancelária, s možnosťou zabezpečenia administratívnej činnosti pre Vaše podnikanie je: “Reálne miesto na reálnej adrese”, v krásnom meste s bohatou históriou, ktoré je zapísané v zozname UNESCO.
  Ponúkame Vám registračné sídlo Vašej spoločnosti – “kanceláriu” v modernej polyfunkčnej budove v širšom centre v Bardejove na Partizánskej ulici č. 46. V budove a jej blízkosti sa nachádzajú rôzne kancelárie, Okresný súd Bardejov, banky a poisťovne, Daňový úrad Bardejov a ďalšie úrady, inštitúcie a taktiež reštaurácie a kaviarne. Na podnikanie Vám stačí registračné sídlo spoločnosti, a tak si nemusíte platiť drahé kancelárie, môžete podnikať aj bez nich.
  Môžeme Vám zabezpečiť kvalitný administratívny servis a spektrum služieb virtuálnej kancelárie pre Vaše podnikateľské aktivity na adrese:
  Partizánska č. 45, Bardejov – poskytovanie poštovej adresy – kontaktnej adresy 
  pozri sídlo
  • príjem, úschova a spracovanie pošty /vrátane emailov/
  • oznámenia o prijatej pošte e-mailom – zdarma
  • asistentské a sekretárske práce
  • a iné
  bardejov1 (141K)

  Služby virtuálnej kancelárie odporúčame najmä tým, ktorí:

  • začínajú s podnikaním a potrebujú minimalizovať prevádzkové náklady na kanceláriu a pracovnú silu
  • vykonávajú prácu doma a potrebujú reprezentatívne sídlo v širšom centre mesta
  • svoje podnikateľské aktivity rozšírili mimo Mesta Bardejov, resp. okresu a uskutočňujú pracovné stretnutia po celom území SR alebo EÚ
  • Podľa platnej legislatívy 1.7.2017 boli pre obchodné spoločnosti vrátane s.r.o. automaticky aktivované elektronické schránky, prostredníctvom ktorých už budú štátne orgány zasielať korešpondenciu firmám. Štatutárovi/konateľovi tak pribudla nová povinnosť a to pravidelne kontrolovať obsah dátovej schránky svojej firmy, či jej nebola doručená elektronická správa, resp. dokument od týchto orgánov.
  • Elektronická úradná správa do vlastných rúk vrátane všetkých jej elektronických príloh sa považuje za doručenú firme potvrdením elektronickej doručenky (prečítaním správy) alebo uplynutím 15-dňovej lehoty odo dňa nasledujúceho po dni jej prijatia do elektronickej schránky (a to aj vtedy, ak si ju firma neprečíta), podľa toho, ktorá skutočnosť z týchto dvoch nastane skôr. Ostatné elektronicé úradné správy, vrátane všetkých ich príloh, sa považujú za doručené v deň bezprostredne nasledujúci po dni ich prijatia do elektronickej schránky. Uplynutím lehoty môžu z nevybavenej došlej správy firme vznikať isté finančné a právne dôsledky.
  • Radi by sme Vám v súvislosti s vyššie uvedeným ponúkli “k službe registračného sídla” ďalšiu službu a to “správa elektronickej schránky“, ktorej obsahom je najmä pravidelná kontrola prijatých správ a ich následné preposielanie v čitateľnej forme na Vami určený e-mail. Takýmto spôsobom je možné znížiť administratívnu záťaž konateľa.

S účinnosťou od 01.11.2018 sú podľa zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri všetky právnické osoby (spoločnosti) založené pred týmto dátumom povinné zapísať do obchodného registra údaje o svojom konečnom užívateľovi výhod, a to v rozsahu: meno, priezvisko, rodné číslo, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu, štátna príslušnosť, druh a číslo dokladu totožnosti a údaje, ktoré zakladajú postavenie konečného užívateľa výhod, pričom tieto údaje budú evidované v neverejnej časti obchodného registra. Lehota na zápis vyprší 31.12.2019, pričom jedným z dôsledkom nesplnenia si tejto povinnosti je uloženie pokuty.

Zatiaľ čo doposiaľ musela právnická osoba identifikovať svojich konečných užívateľov výhod iba v niektorých prípadoch (napr. smerom k banke, alebo pri zápise do registra partnerov verejného sektora), v zmysle predmetnej novely všetky právnické osoby, ktoré nie sú subjektom verejnej správy a účelové združenia majetku bez právnej subjektivitypovinné identifikovať svojho konečného užívateľa výhod a v listinnej alebo v elektronickej podobe viesť a priebežne aktualizovať identifikačné údaje o konečnom užívateľovi výhod.

V prípade, že právnická osoba nepodá návrh na zápis konečného užívateľa výhod do obchodného registra do 31.12.2019 alebo ak údaje o konečnom užívateľovi výhod nebudú zodpovedať skutočnosti, registrový súd môže uložiť spoločnosti alebo osobe, ktorá je oprávnená konať v jej mene, pokutu až do výšky 3 310 EUR.
Sprostredkujeme Vám taktiež informácie a servis súvisiaci so zápisom do Registra partnerov verejného sektora (RPVS)

– vypracovanie komplexnej správy o dianí vo vybranej obchodnej spoločnosti resp. podnikateľskom subjekte podľa záznamov publikovaných vo verejne dostupných databázach vrátane podrobnej finančnej analýzy.

Ide o nový produkt – ak si chce niekto overiť fungovanie nového obch. partnera, resp. akejkoľvek sro-čky, s ktorou spolupracuje, ktorá mu dlží  a pod. Vypracujeme podrobný prehľad o firme + fin. analýzu ako na tom je podľa všetkých verejne dostupných databáz od OR, cez kataster, podlžnosti voči ZP, SP, DÚ, kataster, súdy atď….

 • zastupovanie klienta pred úradmi
 • zabezpečenie konzultanta komunikujúceho v angličtine
 • iné

V spolupráci s našimi partnermi Vám ponúkame:

 • účtovnícke služby
 • predaj, servis a poradenstvo v oblasti výpočtovej techniky, návrh a realizácia sieťových riešení
 • oboznamovanie stálych klientov s aktuálnymi zmenami v legislatíve vo zvolenej oblasti
 • tvorba www stránok
 • odporúčime, sprostredkujeme, resp. zabezpečíme Vám poskytnutie právnych služieb prostredníctvom advokátskych kancelárií vo viacerých mestách na Slovensku
 • realitná činnosť
 • participácia na investičných a iných projektoch​

Kontakty

mobil: 0904 124 655
e-mail: info@inasporadenstvo.sk

Adresa

INAS, s.r.o.
Partizánska 45, 085 01 Bardejov
(Bocian Komplex, 1. poschodie)

Fakturačné údaje

IČO: 44480351
IČDPH: SK 2022717081
Zapísaná: Okr. súd Prešov vl. Sro 20903/P
IBAN: SK86 8330 0000 0027 0140 4410

V prípade záujmu o stretnutie, informácie alebo zodpovedanie otázok nás môžete kontaktovať:

Pošlite nám správu

Poskytujeme rôzne poradensko-konzultačné a administratívne služby

pre široké spektrum klientov

od občanov, živnostníkov až po stredne veľké spoločnosti, podnikajúce na našom trhu.

Individuálnym prístupom ku klientovi, na základe jeho požiadaviek a potrieb sa snažíme docieliť jeho spokojnosť. Spolupracujeme s poradcami s právnickým a ekonomickým vzdelaním a preto vieme klientovi poskytnúť komplexné poradenstvo na jednom mieste, čo je podľa nášho názoru veľkou výhodou v dnešnej dynamicky sa rozvíjajúcej spoločnosti. Klientom sa snažíme ponúknuť balík služieb, či už pri ich podnikateľskej alebo nepodnikateľskej činnosti.

Zabezpečujeme služby v súvislosti s vymáhaním pohľadávok a participujeme na rôznorodých developerských a investičných projektoch vrátane cezhraničnej spolupráce. Pre dosiahnutie maximálnej spokojnosti a pružnosti našej služby spolupracujeme s odborníkmi v právnej oblasti a v oblasti daňového poradenstva.

od občanov, živnostníkov až po stredne veľké spoločnosti, podnikajúce na našom trhu.

Individuálnym prístupom ku klientovi, na základe jeho požiadaviek a potrieb sa snažíme docieliť jeho spokojnosť. Spolupracujeme s poradcami s právnickým a ekonomickým vzdelaním a preto vieme klientovi poskytnúť komplexné poradenstvo na jednom mieste, čo je podľa nášho názoru veľkou výhodou v dnešnej dynamicky sa rozvíjajúcej spoločnosti. Klientom sa snažíme ponúknuť balík služieb, či už pri ich podnikateľskej alebo nepodnikateľskej činnosti.

Zabezpečujeme služby v súvislosti s vymáhaním pohľadávok a participujeme na rôznorodých developerských a investičných projektoch vrátane cezhraničnej spolupráce. Pre dosiahnutie maximálnej spokojnosti a pružnosti našej služby spolupracujeme s odborníkmi v právnej oblasti a v oblasti daňového poradenstva.

Veríme, že budeme mať príležitosť Vám predstaviť našu spoločnosť pri osobnom stretnutí a ponúknuť Vám naše služby a to aj dlhodobo.

Čo Vás vedie k tomu, aby ste s nami spolupracovali?

spoľahlivosť, odbornosť a zodpovednosť
skúsenosti z rôznych oblastní podnikania
pôsobenie najmä v regióne Východného Slovenska
individuálny a seriózny prístup ku klientovi
poskytnutie ďalších zaujímavých činností, ktoré prispejú ku spokojnosti klienta

Ochrana osobných údajov

 • Ochrana osobných údajov našich klientov a iných fyzických osôb je pre nás dôležitá. Spoločnosť INAS, s. r. o., so sídlom: Partizánska 45, 085 01 Bardejov, IČO: 44 480 351 (ďalej len „My“) sa pri spracúvaní osobných údajov riadi primárne všeobecným nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej aj ako „Nariadenie GDPR“), ktoré upravuje aj Vaše práva ako dotknutej osoby,[1] tými ustanoveniami Zákona o ochrane osobných údajov, ktoré sa na nás vzťahujú (najmä § 78 a § 79) ako aj ďalšími predpismi.

 • Ak máte akékoľvek otázky, môžete náš kontaktovať telefonicky na 0904 124 655, e-mailom inassro@gmail.com alebo poštou na adresu nášho sídla.

 • Podmienky ochrany súkromia sa vzťahujú na všetky osobné údaje, ktoré zhromažďujeme, keď ste s nami v kontakte, napríklad pri návšteve našich webových lokalít, keď využívate služby našej spoločnosti alebo keď komunikujete s našou spoločnosťou ako dodávateľ alebo obchodný partner atď.

 • spracovanie osobných údajov je nevyhnutné najmä preto, aby sme mohli

  poskytovať naše služby a za týmto účelom spracúvať osobné údaje našich klientov, dodávateľov, obchodných partnerov, zamestnancov a ďalších osôb; plniť rôzne zákonné a zmluvné povinnosti.

 • Zápis a zmeny v obchodných spoločnostiach v ŽR a OR – Čl. 6 ods. 1 a) Nariadenia GDPR

 • Účtovné a daňové účely  Zákonná povinnosť – Čl. 6 ods. 1 c) Nariadenia GDPR; osobitné  zákony v oblasti účtovníctva a správy daní

 • Osobné údaje našich klientov a iných fyzických osôb sprístupňujeme len v nevyhnutnej miere a vždy pri zachovaní mlčanlivosti príjemcu údajov napr. našim zamestnancom alebo sprostredkovateľom našim profesionálnym poradcom (napr. advokátom, partnerskej spoločnosti INAS solution, s.r.o.), alebo poskytovateľom softvérového vybavenia alebo podpory našej spoločnosti, vrátane zamestnancov týchto osôb.

  V prípade ak na spracúvanie osobných údajov využívame inú entitu (sprostredkovateľa), vždy pred poverením takejto entity overujeme, či sprostredkovateľ spĺňa požiadavky organizačného a technického charakteru z hľadiska zabezpečenia bezpečnosti spracúvania Vašich osobných údajov.

  Ak sme požiadaný orgánom verejnej moci o sprístupnenie Vašich osobných údajov, skúmame legislatívou stanovené podmienky na ich sprístupnenie a bez preverenia, či sú splnené podmienky Vaše osobné údaje neposkytujeme.

   

 • Cezhraničný prenos Vašich osobných údajov do tretích krajín mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (EÚ, Island, Nórsko a Lichtenštajnsko) nerealizujeme.

 • Osobné údaje uchovávame najviac dovtedy, kým je to potrebné na účely, na ktoré sa osobné údaje spracúvajú. Pri uchovávaní osobných údajov sa riadime zaužívanými zvyklosťami pri poskytovaní služieb v našej oblasti. Ak spracúvame Vaše osobné údaje na základe súhlasu, po jeho odvolaní sme povinní osobné údaje ďalej nespracúvať na daný účel. To však nevylučuje, že Vaše osobné údaje môžeme ďalej spracúvať na inom právnom základe najmä ak ide o splnenie zákonných povinností. Napríklad podľa § 35 ods. 3 písm. b) zákona č. 431/2002 Z. z.  o účtovníctve sa „účtovné doklady, účtovné knihy, zoznamy účtovných kníh, zoznamy číselných znakov alebo iných symbolov a skratiek použitých v účtovníctve, odpisový plán, inventúrne súpisy, inventarizačné zápisy, účtový rozvrh počas desiatich rokov nasledujúcich po roku, ktorého sa týkajú.“

 • Vaše osobné údaje najčastejšie získavame priamo od Vás. V takom prípade je získanie osobných údajov dobrovoľné. Osobné údaje môžete našej spoločnosti poskytnúť rôznymi spôsobmi napr. :

  • komunikáciou s Vami,
  • odoslaním kontaktného formulára s Vašimi pripomienkami, dotazmi alebo otázkami.
 • Nariadenie GDPR ustanovuje všeobecné podmienky výkonu Vašich jednotlivých práv. Ich existencia však automaticky neznamená, že pri uplatňovaní jednotlivých práv im bude z našej strany vyhovené nakoľko v konkrétnom prípade sa môžu uplatňovať aj výnimky. Vašou žiadosťou týkajúcou sa konkrétneho práva sa budeme vždy zaoberať a skúmať z hľadiska právnej úpravy a uplatniteľných výnimiek. Ako dotknutá osoba máte najmä:

  • Právo požiadať o prístup k osobným údajom podľa článku 15 Nariadenia GDPR, ktoré o Vás spracúvame. Toto právo zahŕňa právo na potvrdenie o tom, či o Vás spracúvame osobné údaje, právo získať prístup k týmto údajom a právo získať kópiu osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame.
  • Právo na opravu a doplnenie osobných údajov podľa článku 16 Nariadenia GDPR, ak o Vás spracúvame nesprávne alebo neúplne osobné údaje.
  • Právo na vymazanie Vašich osobných údajov podľa článku 17 Nariadenia GDPR, ak je na to splnený niektorý z dôvodov ustanovený v tomto článku a neuplatňuje sa žiadna z výnimiek.
  • Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov podľa článku 18 Nariadenia GDPR, ak je na to splnený niektorý z dôvodov ustanovený v tomto článku.
  • Právo na prenosnosť údajov podľa článku 20 Nariadenia GDPR, ak sa spracúvanie osobných údajov zakladá na právnom základe súhlasu podľa článku 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia GDPR alebo článku 9 ods. 2 písm. a) Nariadenia GDPR alebo na základe zmluvy podľa článku 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR.
  • Právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov na právnom základe verejného záujmu podľa článku 6 ods. 1 písm. e) Nariadenia GDPR alebo oprávneného záujmu podľa článku 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR.
  • Takisto máte právo kedykoľvek podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

  V prípade, ak si želáte, aby boli vaše dáta vymazané, kontaktujte nás na emailovú adresu inassro@gmail.com

 • Je našou povinnosťou chrániť Vaše osobné údaje primeraným spôsobom a z tohto dôvodu ich ochrane venujeme náležitú pozornosť. Naša spoločnosť implementovala všeobecne akceptované technické a organizačné štandardy za účelom zachovania bezpečnosti spracúvaných osobných údajov najmä pred ich stratou, zneužitím, neautorizovanej úprave, zničením alebo iným dopadom na práva a slobody dotknutých osôb.

 • Ochrana osobných údajov pre nás nie je jednorazovou záležitosťou. Informácie, ktoré sme Vám povinní vzhľadom na naše spracúvanie osobných údajov poskytnúť sa môžu meniť alebo prestať byť aktuálne. Z tohto dôvodu si vyhradzujeme možnosť kedykoľvek tieto podmienky upraviť a zmeniť v akomkoľvek rozsahu. V prípade, sa zmeníme tieto podmienky podstatným spôsobom, túto zmenu Vám dáme do pozornosti napr. všeobecným oznámením na tejto webstránke alebo osobitným oznámením prostredníctvom emailu.

Referencie

Naši zákazníci

Grand Vista Slovakia s.r.o.
PERUKO’S, s.r.o.
123ubytovanie, s.r.o.
TARTARIA, s.r.o.
BARDLI, s.r.o.
Syndicus, s.r.o.
SLOWEI, s.r.o.
… a mnoho iných